நிறுவனத்தின் செய்திகள்

நிறுவனத்தின் செய்திகள்

  • சீனாவின் யூஜெனிக்ஸ் வளர்ச்சி செயல்முறை

    சீனாவின் யூஜெனிக்ஸ் வளர்ச்சி செயல்முறை

    1970களில் இருந்து உள்நாட்டு ஜவுளி இயந்திரங்கள் CNC துறையில் ஆய்வு செய்யத் தொடங்கின, அதாவது DC வேகக் கட்டுப்பாட்டின் பயன்பாடு, PLC இன் ஊக்குவிப்பு போன்றவை. CNC சாதனம் இப்போது ஜவுளி இயந்திரங்களில் எங்கும் காணப்படுகிறது என்று கூறலாம். கூறப்படுகிறது...
    மேலும் படிக்கவும்